Licenční podmínky

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE (EULA)

společnosti VIRTUAL REAL LIFE s.r.o., IČO: 074 60 481, se sídlem Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75882 (dále jen „Poskytovatel“) upravující oprávnění koncových uživatelů (dále jen „Uživatel“) aplikace Poskytovatele „VR Vitalis“ (dále jen „Aplikace“). Tyto licenční podmínky pro koncové uživatele, jsou tzv. End User License Agreement nebo také EULA (dále jen „Licenční podmínky“).

1           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto Licenční podmínky upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele související s užíváním Aplikace Uživatelem.

1.2        Přijetím těchto Licenčních podmínek ze strany Uživatele (tedy jejich odsouhlasením v rámci procesu instalace nebo spuštěním Aplikace) dochází k uzavření licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, přičemž obsah takové smlouvy je určen těmito Licenčními podmínkami (dále jen „Smlouva“). Přijetí těchto Licenčních podmínek je podmínkou pro užívání Aplikace ze strany Uživatele.

1.3        Ustanovení těchto Licenčních podmínek jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a to od okamžiku jejího uzavření.

 

2           PŘEDMĚT LICENČNÍCH PODMÍNEK

2.1        Aplikace je poskytována Uživatelům prostřednictvím kompatibilního hardwarového zařízení určeného pro zobrazování virtuální reality (dále jen „Hardware“).

2.2        Aplikace slouží pouze pro účely cvičení ve virtuální realitě. Uživatelé smí používat Aplikaci v plném rozsahu jejích funkcí pouze pokud odsouhlasí tyto Licenční podmínky.

2.3        Není-li výslovně uvedeno jinak, Aplikace pro účely těchto Licenčních podmínek zahrnuje také všechny své oficiální aktualizace, opravy, nové verze apod. ze strany Poskytovatele

2.4        Uživatel může Aplikace užívat pouze pokud je její užívání zpřístupněno ze strany osoby (dále jen „Nabyvatel“), která má oprávnění Aplikaci zpřístupňovat koncovým uživatelům a za tímto účelem má Nabyvatel s Poskytovatelem uzavřenou příslušnou smlouvu. Poskytovatel v takovém případě neúčtuje za užívání Uživateli žádné licenční poplatky. Jinak může být užívaní Aplikace zpoplatněno dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

 

3           LICENCE K APLIKACI

3.1        Aplikace je chráněna jako autorské dílo.

3.2        Okamžikem uzavření Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci, a to za podmínek dále stanovených (dále jen „Licence“).

3.3        Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy, nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Aplikaci. Licence je udělena pro území České republiky.

3.4        Licence se uděluje jako nevýhradní.

3.5        Uživatel je na základě Licence oprávněn Aplikaci užít pouze pro omezené účely, způsoby, prostředky a v rozsahu, ke kterým je Aplikace určena, a to v podobě, v jaké je v danou chvíli Aplikace dostupná prostřednictvím Hardwaru.

3.6        Uživatel není oprávněn jakkoli zasahovat do Aplikace, zpracovávat nebo měnit Aplikaci jakýmkoli způsobem, měnit jméno Aplikace nebo jeho autora, sloučit Aplikaci s jiným dílem nebo  zahrnout Aplikaci do kolektivního díla.

3.7        Uživatel a Poskytovatel vylučují všechny zákonné licence a volná užití v prospěch Uživatele ve vztahu k Aplikaci, které je možné dohodou stran vyloučit.

3.8        Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci k Aplikaci třetí osobě. Uživatel není oprávněn postoupit Licenci na třetí osobu.

3.9        Uživateli je výslovně zakázáno zveřejnit či umožnit zveřejnění Aplikace, aby jej třetí osoby mohly kopírovat či jinak zneužít.

3.10     Podmínky užívání Aplikace stanovené v těchto Licenčních podmínkách se obdobně použijí i na ostatní nehmotné statky zpřístupněné Poskytovatelem v rámci Aplikace (zejména pro grafiku, texty apod.).

3.11     Aplikace obsahuje softwarovou dokumentaci (zejména manuály, bezpečnostní podmínky užití nebo jinou dokumentaci, dále jen „Dokumentace“). Uživatel je povinen užívat Aplikaci výhradně v souladu s touto Dokumentací.

 

4           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1        Aplikace je poskytována „tak jak je“ a Poskytovatel neposkytuje jakékoli záruky za její fungování. Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby Aplikace byla funkční. I přes toto úsilí Poskytovatele však Aplikace vždy plně funkční být nemusí, např. některé její funkce nemusí být dostupné.

4.2        Každý Uživatel je oprávněn kontaktovat Poskytovatele za účelem potíží s Aplikací, zejména v případech, kdy je Aplikace nedostupná nebo nefunkční, a to prostřednictvím e-mailu: info@vrlife.cz. Uživatel je povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje, a specifikovat svůj požadavek, zejména popsat problém s Aplikací, a uvést, čeho se po Poskytovateli dožaduje. Provozovatel bude Uživatele informovat o obdržení požadavku Uživatele a případně o způsobu a lhůtě řešení požadavku Uživatele e-mailem na adresu, ze které jej Uživatel kontaktoval.

4.3        Poskytovatel je oprávněn (nikoli však povinen) poskytnout Uživateli přístup k nové verzi Aplikace, a to buď umožněním stažení nové verze např. prostřednictvím internetového úložiště nebo osobně přeinstalací pomocí osoby určené Poskytovatelem. Poskytovatel je rovněž oprávněn označit novou verzi Aplikace za povinnou aktualizaci. V takovém případě je Uživatel povinen aktualizovat Aplikaci a nahradit původní verzi novou verzí Aplikace bez zbytečného odkladu ve svém Hardware, v opačném případě Aplikace nemusí být bezpečná a/nebo funkční. Nové verze Aplikace poskytnuté Poskytovatelem jsou nedílnou součástí Aplikace a Licence se vztahuje i na tyto nové verze.

4.4        Náklady na zajištění přístupu k Aplikaci a provoz Aplikace nese Uživatel (zejména náklady internetového připojení a náklady komunikace na dálku s Poskytovatelem).

4.5        Uživatel bere na vědomí, že Aplikace slouží ke cvičení a není zdravotnickým prostředkem. Uživatel je povinen užívání Aplikace tomuto přizpůsobit a užívat Aplikaci a veškeré výstupy z ní striktně v souladu s jejím účelovým určením.

 

5           OCHRANA PRÁV, ODPOVĚDNOST

5.1        Uživatel se zavazuje využívat Aplikaci výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Licenčními podmínkami. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Licenční podmínky.

5.2        Uživatel se především zavazuje, že

5.2.1          nebude při užívání Aplikace nebo v důsledku toho zasahovat do práv třetích osob nebo Poskytovatele,

5.2.2          nebude neoprávněně zasahovat do Aplikace, a nebude se pokoušet získat přístup do Aplikace jiným způsobem než pomocí k tomu určených přístupových prostředků a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat či pozměňovat Aplikaci, provádět dekompilaci Aplikace a souvisejících zdrojových kódů a Dokumentace či jinak do Aplikace zasahovat, pokud k tomu není výslovně písemně oprávněn,

5.2.3          nebude užívat Aplikaci jiným způsobem, který by ho mohl poškodit (včetně zásahu do Hardware, na kterém je Aplikace zprovozněna),

5.2.4          nebude Aplikaci jakkoli využívat k porušování práv jiných osob, zejména pak k porušování práv duševního vlastnictví, soukromí nebo ochrany osobních údajů, osobnostních práv atp., k nekalosoutěžnímu jednání, nebo jinému nezákonnému jednání,

5.2.5          nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

5.3        Uživatel neodstraní žádné označení vlastnictví, autorská práva, ochranné známky nebo jiné označení z Aplikace a/nebo Dokumentace. Uživatel nesmí usilovat o ochranu názvu Aplikace, používat název Aplikace jako ochrannou známku, ani jiná označení Poskytovatele a jeho výrobků či služeb, nebo jinak uplatňovat nároky z takových označení.

5.4        Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakémkoli neoprávněném užití duševního vlastnictví, které bylo Uživateli zpřístupněno dle těchto Licenčních podmínek, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto okolnostech dozví. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovateli poskytne veškerou požadovanou podporu a spolupráci při vyšetřování a ochraně těchto práv duševního vlastnictví Poskytovatele.

5.5        Uživatel je povinen přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svých dat. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat Uživatele a jejich obnovu, pokud by takové ztrátě mohlo být zabráněno splněním povinnosti stanovené v tomto ustanovení.

5.6        Poskytovatel vynakládá při vývoji a provozu Aplikace přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti Aplikace a přenášených informací. Poskytovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Aplikace a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Poskytovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení Aplikace a informací ze strany Poskytovatele.

5.7        Poskytovatel může kdykoliv pozastavit fungování Aplikace Uživateli, a to v případě, že má Poskytovatel podezření, že:

5.7.1          Uživatel porušil tyto Licenční podmínky nebo právní předpisy v souvislosti s užíváním Aplikace,

5.7.2          nastanou závažné technické problémy Aplikace (zejména závažná bezpečnostní rizika nebo jiné chyby Aplikace),

5.7.3          existují další závažné skutečnosti způsobilé ovlivnit plnění těchto Licenčních podmínek.

 

6           TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

6.1        Smlouva je uzavřena na dobu, kdy má Nabyvatel oprávnění zpřístupnit Aplikaci Uživateli.

6.2        Poskytovatel je oprávněn jednostranně ukončit Smlouvu v případě, že Uživatel poruší tyto Licenční podmínky.

 

7           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1        Poskytovatel informuje Uživatele o tom, jak zpracovává jejich osobní údaje jako správce v souvislosti s užíváním Aplikace, prostřednictvím dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný k nahlédnutí na webu Poskytovatele www.vrvitalis.cz (dále jen „Web“).

 

8           SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1        Tyto Licenční podmínky a práva a povinnosti z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Případné spory související se Smlouvou budou řešeny soudy České republiky, konkrétně pak Okresnímu soudem pro Prahu 1; pokud je v prvním stupni k řešení sporu příslušný krajský soud, pak Městským soudem v Praze.

8.2        Poskytovatel je oprávněn tyto Licenční podmínky kdykoliv doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Aplikace a na Webu a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli zaslána prostřednictvím jeho kontaktní e-mailové adresy. Ke dni účinnosti nového znění Licenčních podmínek pozbývají předchozí Licenční podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu kdykoliv ukončit smazáním Aplikace z Hardwaru nebo odmítnutím udělení souhlasu s používáním Aplikace podle Licenčních podmínek. Pokud Uživatel nové znění Licenčních podmínek neodmítne, uplatní se automaticky nové Licenční podmínky.

8.3        V případě, že mezi Uživatelem, který je spotřebitel, a Poskytovatelem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému orgánu pro řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

8.3.1          Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem ze Smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů online umístěnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4        Tyto Licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.6.2022.